ساخت پروژه
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

راه اندازی و تست ماژول MPU6050

راه اندازی و تست ماژول MPU6050

در این آموزش از ساخت پروژه نحوه تست و راه اندازی ماژول MPU6050 با اردوینو را اموزش خواهیم داد. ماژول MPU6050 یکی از پر کاربرد ترین ماژول های ژیروسکوپ و شتاب سنج 3 محوره هست و ارتباط این ماژول از طریق پروتکل i2c با اردوینو بر قرار میشه


شماتیک تست mpu6050


SCL ماژول mpu6050 به پایه A5 اردوینو

SDA ماژول mpu6050 به پایه A4 اردوینو

INT ماژول mpu6050 به پایه 2 اردوینو

VCC ماژول به پایه 5V اردوینو

GND ماژول به پایه GND اردوینو


راه اندازی و تست ماژول MPU6050

کد تست ماژول MPU6050


برای تست ماژول کد های زیر رو کپی و در نرم افزار پیست کنید و روی اردوینو اپلود کنید


#include <Wire.h>
const int MPU = 0x68;
float AccX, AccY, AccZ;
float GyroX, GyroY, GyroZ;
float accAngleX, accAngleY, gyroAngleX, gyroAngleY, gyroAngleZ;
float roll, pitch, yaw;
float AccErrorX, AccErrorY, GyroErrorX, GyroErrorY, GyroErrorZ;
float elapsedTime, currentTime, previousTime;
int c = 0;
void setup() {
 Serial.begin(19200);
 Wire.begin();   
 Wire.beginTransmission(MPU);  
 Wire.write(0x6B);       
 Wire.write(0x00);       
 Wire.endTransmission(true);    
 
 calculate_IMU_error();
 delay(20);
}
void loop() {
 Wire.beginTransmission(MPU);
 Wire.write(0x3B);
 Wire.endTransmission(false);
 Wire.requestFrom(MPU, 6, true);
 AccX = (Wire.read() << 8 | Wire.read()) / 16384.0; 
 AccY = (Wire.read() << 8 | Wire.read()) / 16384.0; 
 AccZ = (Wire.read() << 8 | Wire.read()) / 16384.0; 
 accAngleX = (atan(AccY / sqrt(pow(AccX, 2) + pow(AccZ, 2))) * 180 / PI) - 0.58; 
 accAngleY = (atan(-1 * AccX / sqrt(pow(AccY, 2) + pow(AccZ, 2))) * 180 / PI) + 1.58;
 previousTime = currentTime;   
 currentTime = millis();      
 elapsedTime = (currentTime - previousTime) / 1000; 
 Wire.beginTransmission(MPU);
 Wire.write(0x43); 
 Wire.endTransmission(false);
 Wire.requestFrom(MPU, 6, true); 
 GyroX = (Wire.read() << 8 | Wire.read()) / 131.0; 
 GyroY = (Wire.read() << 8 | Wire.read()) / 131.0;
 GyroZ = (Wire.read() << 8 | Wire.read()) / 131.0;
 // Correct the outputs with the calculated error values
 GyroX = GyroX + 0.56; // GyroErrorX ~(-0.56)
 GyroY = GyroY - 2; // GyroErrorY ~(2)
 GyroZ = GyroZ + 0.79; // GyroErrorZ ~ (-0.8)
 gyroAngleX = gyroAngleX + GyroX * elapsedTime; // deg/s * s = deg
 gyroAngleY = gyroAngleY + GyroY * elapsedTime;
 yaw = yaw + GyroZ * elapsedTime;
 
 roll = 0.96 * gyroAngleX + 0.04 * accAngleX;
 pitch = 0.96 * gyroAngleY + 0.04 * accAngleY;
 
 // Print the values on the serial monitor
 Serial.print(roll);
 Serial.print("/");
 Serial.print(pitch);
 Serial.print("/");
 Serial.println(yaw);
}
void calculate_IMU_error() {
 while (c < 200) {
  Wire.beginTransmission(MPU);
  Wire.write(0x3B);
  Wire.endTransmission(false);
  Wire.requestFrom(MPU, 6, true);
  AccX = (Wire.read() << 8 | Wire.read()) / 16384.0 ;
  AccY = (Wire.read() << 8 | Wire.read()) / 16384.0 ;
  AccZ = (Wire.read() << 8 | Wire.read()) / 16384.0 ;
  // Sum all readings
  AccErrorX = AccErrorX + ((atan((AccY) / sqrt(pow((AccX), 2) + pow((AccZ), 2))) * 180 / PI));
  AccErrorY = AccErrorY + ((atan(-1 * (AccX) / sqrt(pow((AccY), 2) + pow((AccZ), 2))) * 180 / PI));
  c++;
 }
 AccErrorX = AccErrorX / 200;
 AccErrorY = AccErrorY / 200;
 c = 0;
 while (c < 200) {
  Wire.beginTransmission(MPU);
  Wire.write(0x43);
  Wire.endTransmission(false);
  Wire.requestFrom(MPU, 6, true);
  GyroX = Wire.read() << 8 | Wire.read();
  GyroY = Wire.read() << 8 | Wire.read();
  GyroZ = Wire.read() << 8 | Wire.read();
  // Sum all readings
  GyroErrorX = GyroErrorX + (GyroX / 131.0);
  GyroErrorY = GyroErrorY + (GyroY / 131.0);
  GyroErrorZ = GyroErrorZ + (GyroZ / 131.0);
  c++;
 }
 GyroErrorX = GyroErrorX / 200;
 GyroErrorY = GyroErrorY / 200;
 GyroErrorZ = GyroErrorZ / 200;
 Serial.print("AccErrorX: ");
 Serial.println(AccErrorX);
 Serial.print("AccErrorY: ");
 Serial.println(AccErrorY);
 Serial.print("GyroErrorX: ");
 Serial.println(GyroErrorX);
 Serial.print("GyroErrorY: ");
 Serial.println(GyroErrorY);
 Serial.print("GyroErrorZ: ");
 Serial.println(GyroErrorZ);
}

بعد از اپلود کد ، سریال مانیتور رو باز کنید و سرعت روی 19200 قرار دهید در صورتی که ماژول سالم باشه و با تغییر موقعیت ماژول در محور های x , y مدل  مقادیر نیز تغییر می کند.


راه اندازی و تست ماژول MPU6050

امیدوار که مطالب راه اندازی و تست ماژول MPU6050 برایتان مفید بوده باشه

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*